W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 • konsolidację sprawozdań finansowych.

- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

- ewidencja przychodów w zakresie zryczałtowanego pod dochodowego od osób fizycznych:

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

- raportowanie:

przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;